Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism & Civil Aviation

National Archives

Ramshah Path, Kathmandu , Nepal

 

राष्ट्रिय अभिलेखालय

नागरिक वडापत्र

सेवाको किसिम

पेश गर्नुपर्ने

कागजात

सेवा प्रप्त

गर्ने स्थान

सेवा वापत

लाग्ने दस्तुर

सेवा प्राप्त

गर्न लाग्ने समय

शुरु शाखा

कावाही गर्ने

व्यक्ति

जिम्मेवार

व्यक्ति

उजुरी गर्ने

प्रकृया

गुनासो सुनुवाई

गर्ने व्यक्ति

सामाधानको प्रकृया

१.माइक्रोफिल्म शाखा

(माइक्रोफिल्म भवन)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क) माईक्रोफिल्मिङ

माईक्रोफिल्मिङ गर्ने कागजात  उल्लेख गरिएको नियमानुसारको निवेदन

माइक्रोफिल्म शाखा

नलाग्ने

माइक्रोफिल्म गरिने सामाग्रीको परिमाण अनुसार

माइक्रोफिल्मिष्ट

प्रमुख छविकार

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ख) माइक्रोफिल्म पोजेटीभमा दिने

कागजातको रिल नं उल्लेख गरिएको नियमानुसारको निवेदन

माइक्रोफिल्म शाखा

नियम अनुसार लाग्ने

माइक्रोफिल्म गरिने सामाग्रीको परिमाण अनुसार

माइक्रोफिल्मिष्ट

प्रमुख छविकार

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ग) रिडर प्रिन्ट (कागजमा) दिने

कागजातको रिल नं उल्लेख गरिएको नियमानुसारको निवेदन

माइक्रोफिल्म शाखा

नियम अनुसार लाग्ने

अध्येताले माग गरेको सामाग्रीको परिमाण अनुसार

रिप्रोग्राफर ÷माइक्रोफिल्मिष्ट

प्रमुख छविकार

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

घ) डिजिटल प्रतिलिपि दिने

सम्वन्धित कागजात, ग्रन्थ उल्लेख गरिएको नियमानुसारको निवेदन

माइक्रोफिल्मशाखा

नियम अनुसार लाग्ने

माग गरिएको सामाग्रीको परिमाण अनुसार

रिप्रोग्राफर

प्रमुख छविकार

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ङ) माइक्रोफिल्म रिलबाट

अध्ययन गर्न दिने

कागजातको रिल नं उल्लेख गरिएको नियमानुसारको निवेदन

माइक्रोफिल्मशाखा

नलाग्ने

निवेदन प्राप्त भएको आधा घण्टा

ल्याब असिष्टेन्ट

प्रमुख छविकार

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

२. अभिलेख शाखा (कोठा नं २)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क) मिति परिणत

मिति खुलेको प्रमाणित कागजको प्रतिलिपि सहितको निवेदन

अभिलेख शाखा

नियम अनुसार लाग्ने

निवेदन प्राप्त भएको आधा घण्टा

अभिलेख अधिकृत ÷अनुसन्धान अधिकृत÷पुस्तकालय अधिकृत

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ख) भाषान्तर÷लिप्यान्तर

सम्वन्धित कागजातको प्रतिलिपि र फोटो सहितको निवेदन

अभिलेख शाखा

नियम अनुसार लाग्ने

अध्येताले माग गरेको सामाग्रीको परिमाण अनुसार

अभिलेख अधिकृत÷लिपिअधिकृत

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ग) सिटरोल, गोरखापत्र र

अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख

अध्ययन तथा प्रतिलिपि प्रदान

सरोकारवाला व्यक्तिवाट सम्वन्धित विषय र मिति उल्लेख भएको निवेदन

अभिलेख शाखा

हेर्न नलाग्ने प्रमाणित गर्नु परेमा नियम अनुसार लाग्ने

निवेदन प्राप्त भएको आधा घण्टा

अभिलेख अधिकृत÷लेखक

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

घ)शिलापत्र÷ताम्रपत्रको

प्रतिलिपि तयार गर्ने

स्थान र विवरण खुलेको विवरण

अभिलेख शाखा

लाग्ने

निवेदन प्राप्तभएको १ हप्ता

अनुसन्धान अधिकृत÷ लेखक

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ङ)मूल ग्रन्थ अध्ययन अनुगमन

सम्वन्धित विषय र ग्रन्थ नाम उल्लेख भएको निवेदन

हस्तलिखित ग्रन्थ उपशाखा

नलाग्ने

निवेदन प्राप्त भएको आधा घण्टा

अनुसन्धान अधिकृत÷ लेखक

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

च) माइक्रोफिल्म रिल नम्वर

उपलब्ध गराउने

सम्वन्धित विषय र ग्रन्थ नाम उल्लेख भएको निवेदन

हस्तलिखित  ग्रन्थ उपशाखा

नलाग्ने

निवेदन प्राप्त भएको १ घण्टा

अनुसन्धान अधिकृत÷ अनुसन्धान सहायक

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

छ) तिब्वति भाषा अनुसन्धानमा

सहयोग गर्ने

सम्वन्धित विषय र ग्रन्थ नाम उल्लेख भएको निवेदन

अभिलेख उपशाखा

नलाग्ने

निवेदन प्राप्त भएको १ घण्टा

अनुसन्धान अधिकृत÷ तिब्वति सहायक

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ज) मुद्रित पुस्तक अध्ययन

व्यवस्था गर्ने

सम्वन्धित विषय र ग्रन्थ नाम उल्लेख भएको निवेदन

पुस्तकालय उपशाखा

नलाग्ने

तत्काल

पुस्तकालय अधिकृत÷ लेखक

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

झ)अभिलेखिय सामाग्री संरक्षणमा सहयोग दिने

अधिकारि पत्र वा निवेदन

रसायन संरक्षण उपशाखा

परार्मशमा नलाग्ने कार्यमा नियमाअनुसार लाग्ने

निवेदन प्राप्त भएकोमा सामाग्रीको परिमाण अनुसार

रसायनविद् ÷रसायन सहायक

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ञ) अभिलेखीय सामाग्री

वाईण्डिङ

अधिकारि पत्र वा निवेदन

रसायन संरक्षण उपशाखा

लाग्ने

निवेदन प्राप्त भएकोमा सामाग्रीको परिमाण अनुसार

रसायनविद् ÷सिनियर बुक वाईण्डर

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ट) विद्युतीय मर्मत सम्भार

अधिकारि पत्र वा निवेदन

रसायन संरक्षण उपशाखा

लाग्ने

निवेदन प्राप्त भएकोमा सामाग्रीको परिमाण अनुसार

ईलेक्ट्रीकल ईन्जीनियर ÷ईलेक्ट्रीसियन

प्रमुख अभिलेख अधिकृत

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ठ) अभिलेख र

अभिलेखालयसम्वन्धी

जानकारी

अधिकारि पत्र वा निवेदन

अभिलेख शाखा

नलाग्ने]

निवेदन प्राप्त भएको १–२ घण्टा

प्रमुख अभिलेख अधिकृत÷ सम्वन्धित अधिकृत तथा सहायक कर्मचारी 

प्रमुख

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

३.सामान्य प्रशासन उपशाखा

कोठा नं. ५

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क) प्रशासनिक जानकारी र

दर्ता चलानी

रितपूर्वकको निवेदन वा आधिकारिक पत्र

प्रशासन उपशाखा

 

नलाग्ने

१०–३० मिनेट

ना.सु. तथा अन्य सहायक कर्मचारी  

प्रमुख

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ख) राजश्व (कोठा नं. ८)

रितपूर्वकको निवेदन वा आधिकारिक पत्र

लेखा उपशाखा

 

१०–३० मिनेट

लेखा अधिकृत÷लेखापाल

प्रमुख

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

ग) अभिलेखीय सामाग्री दाखिला

रितपूर्वकको निवेदन वा आधिकारिक पत्र

प्रशासन उपशाखा

नलाग्ने

१०–३० मिनेट

ना.सु. ÷स्टोरकिपर

प्रमुख

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

घ) अभिलेखीय सामाग्री तथा

पुस्तक विक्री वितरण

रितपूर्वकको निवेदन वा आधिकारिक पत्र

प्रशासन उपशाखा

लाग्ने

तत्काल

ना.सु. ÷स्टोरकिपर

प्रमुख

उजुरी लेखि उजुरी पेटीकामा राख्ने

प्रमुख

प्रमुखको निर्णयानुसार

 

 

 


Attached Documents

Name Download