Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism & Civil Aviation

National Archives

Ramshah Path, Kathmandu , Nepal

 

माइक्रोफिल्म स्टोरेज बक्स खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

Avatar
दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
राष्ट्रिय अभिलेखालय
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिः २०७५।९।५
 
सूचना नं.ः ०२
ठेक्का नं.ः ०२।२०७५।०७६
१. राष्ट्रिय अभिलेखालय योग्य दरभाउपत्रदाताहरूबाट माइक्रोफिल्म स्टोरेज बक्स खरिद गर्न यो दरभाउपत्र आव्हन गर्दछ । 
२. योग्य दरभाउपत्रदाताहरूले यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालय, रामशाहपथ, काठमाडौं वा कार्यालयको टेलिफोन नं. ४२००८४६ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
३. योग्य दरभाउपत्रदाताले दरभाउपत्रसम्बन्धी कागजातहरु राष्ट्रिय अभिलेखालय, रामशाहपथ, काठमाडौंबाट लिखित निवेदन पेश गरी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस्तो निवेदनको साथमा कम्पनी÷फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रति, VAT/PAN  दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रति, आ.व. ०७४।७५ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रति र फारम दस्तुर (फिर्ता नहुने) रु. १०००।– पेश गर्नु पर्नेछ ।
दरभाउपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ औं दिनसम्म कार्यालय समय भित्र खरिद गर्न सकिने छ ।
५. सिलबन्दी गरिएको दरभाउपत्र सूचना प्रकाशित भएको १६ औं दिन दिनको १२ः०० बजेभित्र राष्ट्रिय अभिलेखालय, रामशाहपथमा बुझाइसक्नु पर्नेछ ।
६. पेश भएका दरभाउपत्रहरु उपस्थित हुन चाहेका दरभाउपत्रदाता वा नीजका प्रतिनिधिको रोहबरमा राष्ट्रिय अभिलेखालय, रामशाहपथमा सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १६ औं दिन दिनको १ः०० बजे खोलिनेछ । दरभाउपत्र खोलिएको दिनदेखि गणना हुने गरी कम्तिमा ४५ दिनसम्मकोे लागि मान्य हुनेछ । दरभाउपत्रको साथ इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट यस कार्यालयको नाममा जारी गरिएको कम्तिमा ७५ दिन अवधिको रु. २५,०००।– रकम बराबरको जमानत पेश गर्नु पर्नेछ । 
७. जमानत रकम नगदै जम्मा गर्न चाहने दरभाउपत्रदाताले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, समन्वय कार्यालय थापाथलीको नेपाल राष्ट्र बैंक, थापाथलीमा रहेको धरौटी खाता नं. १२०१२००००१००२५२४ मा जम्मा गरी सक्कल भौचर दरभाउपत्रसाथ पेश गर्नुपर्ने छ ।
८. दरभाउपत्र खरिद गर्ने, पेश गर्ने र खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने दिन क्रमशः खरिद गर्ने, पेश गर्ने र खोल्ने मिति कायम हुनेछ । यस्तो अबस्थामा दरभाउपत्र र जमानतको मान्य अवधि भने साबिककै मितिदेखि गणना गरिने छ ।
९. कुनै वा सबै दरभाउपत्र, पुरै वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस अभिलेखालयमा निहित रहने छ ।

Attached Documents

Name Download
Sealed Quotation Notice.pdf